วิสัยทัศน์ “การคมนาคมสะดวกแหล่งเรียนรู้ของชุมชน บ้านเมืองสะอาด น่าอยู่ ประชาชนอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน ”

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค (อบต.บ้านแค)

นายxxxxx xxxxxxx

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค

xxx-xxxxxxx

Hilight !! ..ประชาสัมพันธ์

นางxxxxxx xxxxxxxxx

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค

xxx-xxxxxxxx

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค (อบต.บ้านแค)
ภาพกิจกรรม .. อบต.บ้านแค
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค (อบต.บ้านแค)
xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

xx xxxxx xxxx [xx:x น.]

xx ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค (อบต.บ้านแค)
xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

xx xxxxx xxxx [xx:x น.]

xx ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค (อบต.บ้านแค)
xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

xx xxxxx xxxx [xx:x น.]

xx ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ประกาศ
วารสาร...ประชาสัมพันธ์
VDO ประชาสัมพันธ์
บริการ ..ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค (อบต.บ้านแค)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค (อบต.บ้านแค)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค (อบต.บ้านแค)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค (อบต.บ้านแค)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค (อบต.บ้านแค)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค (อบต.บ้านแค)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค (อบต.บ้านแค)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค (อบต.บ้านแค)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค (อบต.บ้านแค)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค (อบต.บ้านแค)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค (อบต.บ้านแค)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค (อบต.บ้านแค)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค (อบต.บ้านแค)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค (อบต.บ้านแค)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค (อบต.บ้านแค)
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
คณะผู้บริหาร

สรุปข้อร้องเรียน

คำสั่งอบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค (อบต.บ้านแค)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค (อบต.บ้านแค)
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแค
เราดูแล ...

5.5

พื้นที่/ตร.กม.

8

ชุมชน

1,085

ครัวเรือน

3,221

ประชากร/คน

(ข้อมูล จปฐ)

ช่องทางแสดงความคิดเห็น
:: เว็บบอร์ด.. ถาม-ตอบ
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

:: xxxxxx xxxxxx วันที่ xx xxxxx xxxx เวลา xx.xx น. [ เปิดอ่าน xx ครั้ง ]

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

:: xxxxxx xxxxxx วันที่ xx xxxxx xxxx เวลา xx.xx น. [ เปิดอ่าน xx ครั้ง ]

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

:: xxxxxx xxxxxx วันที่ xx xxxxx xxxx เวลา xx.xx น. [ เปิดอ่าน xx ครั้ง ]

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

:: xxxxxx xxxxxx วันที่ xx xxxxx xxxx เวลา xx.xx น. [ เปิดอ่าน xx ครั้ง ]

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

:: xxxxxx xxxxxx วันที่ xx xxxxx xxxx เวลา xx.xx น. [ เปิดอ่าน xx ครั้ง ]

:: หนังสือราชการ สถ.พระนครศรีอยุธยา

“สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

:: หนังสือราชการ สถ.

“กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”