วารสารอบต.บ้านแค
รู้จักอบต.บ้านแค
รู้จักอบต.บ้านแค

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านแค

นโยบายอบต.บ้านแค
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลบ้านแค
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบลสามปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างอบต.บ้านแค
โครงสร้างอบต.บ้านแค
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.บ้านแค
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
สภาอบต.บ้านแค

การแถลงนโยบายต่อสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา อบต.บ้านแค

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี

ผู้นำ/ตัวแทนชุมชนอบต.บ้านแค
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน
อบต.บ้านแค บริการประชาชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับความคิดเห็นประชาชน

พรก./พรบ.กฏระเบียบกระทรวง

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สินค้าชุมชน กระดานข่าว webboard ผลงานอบต. ติต่ออบต.บ้านแค เข้าสู่ระบบ
 
     
 
 

นายอนันต์  เพ็งคาสุคันโธ

ประธานสภา อบต.บ้านแค

นายสำเริง  อิ่มกมล

xxx

รองประธานสภา อบต.บ้านแค

เลขานุการสภา อบต.บ้านแค

นายสุชิน  สบายฤทัย

นายอนุชิต  เผือกผาสุข

นายกิติภพ  เพ็งคาสุคันโธ

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2

นางสวงค์ หอมชมด

นายชัยพร      ทองคำสุข

นายอนันต์  เพ็งคาสุคันโธ

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3

นางสาวอัจฉรา  ศึกษาชาติ

นางสาวอาริษา  ปิติแสง

นายสำราญ  ปรางรักยิ้ม

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5

นายพิชัย  ไพรเลิศ

นายธรรมรัตน์   ธงขาว

นายประยูร  มากประมูล

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6


นายสัมพันธ์   ฉิมพาลี

นางนงนุช  สบายวรรณ

นายสำเริง     อิ่มกมล

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8


 

 

นายสราวุธ  เรืองธรรม

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8