วารสารอบต.บ้านแค
รู้จักอบต.บ้านแค
รู้จักอบต.บ้านแค

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านแค

นโยบายอบต.บ้านแค
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลบ้านแค
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบลสามปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างอบต.บ้านแค
โครงสร้างอบต.บ้านแค
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.บ้านแค
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
สภาอบต.บ้านแค

การแถลงนโยบายต่อสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา อบต.บ้านแค

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี

ผู้นำ/ตัวแทนชุมชนอบต.บ้านแค
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน
อบต.บ้านแค บริการประชาชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับความคิดเห็นประชาชน

พรก./พรบ.กฏระเบียบกระทรวง

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สินค้าชุมชน กระดานข่าว webboard ผลงานอบต. ติต่ออบต.บ้านแค เข้าสู่ระบบ
 
     
 
 

วัดบ้านแค

         วัดบ้านแค  ตั้งอยู่ที่ ๔๘ บ้านแค ถนนป่าโมก –  ผักไห่ หมู่ที่ ๖  ตำบลบ้านแค อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๙ ไร่ ๑ งาน ๖๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๑๙๓  มีที่ดินธรณีสงฆ์   จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๓ งาน ๖๐ ตารางวา โฉนดที่ดิน ๑๑๕๗๗
         วัดบ้านแค  ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๐  วัดบ้านแคหรือวัดแค ชาวบ้านร่วมใจกันสร้างขึ้น ลักษณะพื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม บริเวณวัดมีโรงเรียนประถมศึกษา  และสถานีอนามัย ศูนย์เด็กเล็ก ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อวันที่  ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๕  เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๕๕ เมตร
ปูชนียวัตถุ   มีพระประธานประจำอุโบสถ  ปางมารวิชัย  ขนาดหน้าตักกว้าง  ๓๕ นิ้ว สูง ๖๐  นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๖  พระประธานประจำศาลาการเปรียญ  ปางมารวิชัย  ขนาดหน้าตักกว้าง  ๓๕  นิ้ว  สูง  ๖๐ นิ้ว สร้างเมื่อ
พ.ศ. ๒๕๐๐


อุโบสถ  กว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๓ เมตร สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๘๖ป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

ศาลาการเปรียญ  กว้าง  ๑๔ เมตร ยาว ๒๓ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น  เดียว

กุฎิสงฆ์  จำนวน  ๙  หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกไม้

---------------รอรูป-----------------------

---------------รอรูป-----------------------

หอสวดมนต์  กว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๔ เมตร สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๐๒ เป็นอาคารไม้
ศาลาบำเพ็ญการกุศลจำนวน  ๓ หลัง  สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กนอกจากนี้มี  ฌาปนสถาน  ๑  หลัง  หอระฆัง  ๑ หลัง หอกลอง ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง