วารสารอบต.บ้านแค
รู้จักอบต.บ้านแค
รู้จักอบต.บ้านแค

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านแค

นโยบายอบต.บ้านแค
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลบ้านแค
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบลสามปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างอบต.บ้านแค
โครงสร้างอบต.บ้านแค
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.บ้านแค
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
สภาอบต.บ้านแค

การแถลงนโยบายต่อสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา อบต.บ้านแค

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี

ผู้นำ/ตัวแทนชุมชนอบต.บ้านแค
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน
อบต.บ้านแค บริการประชาชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับความคิดเห็นประชาชน

พรก./พรบ.กฏระเบียบกระทรวง

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สินค้าชุมชน กระดานข่าว webboard ผลงานอบต. ติต่ออบต.บ้านแค เข้าสู่ระบบ
 
     
 
 

ลักษณะที่ตั้ง  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค  ตั้งอยู่หมู่ที่  7   ตำบลบ้านแค  อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอผักไห่  ระยะทาง 15 กิโลเมตร  ตามถนนสาย ป่าโมก- สุพรรณบุรี

อาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ   ดังนี้

ทิศเหนือ

จดตำบลเอกราช        อำเภอป่าโมก          จังหวัดอ่างทอง

ทิศใต้ จดตำบลกุฎี             อำเภอผักไห่          จังหวัดพระนครศรีอยุธยา              
ทิศตะวันออก

จดตำบลเอกราช        อำเภอป่าโมก          จังหวัดอ่างทอง

ทิศตะวันตก จดตำบลโคกช้าง-ตำบลลาดน้ำเค็ม อำเภอผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สภาพภูมิอากาศ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค ตั้งอยู่บริเวณภาคกลาง จึงได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้โดยตรง ทำให้มีฝนตกติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน สำหรับฤดูกาลนั้นคล้ายคลึงกับจังหวัดอื่นๆในภาคกลาง

เนื้อที่   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค มีเนื้อที่ ๕.๕๐ ตารางกิโลเมตร  หรือ ๓,๖๘๙ ไร่

 ประชากร    จำนวนประชากร  และความหนาแน่นประชากร
จำนวนประชากรในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค   มีจำนวนทั้งหมด  ๓,๓๖๓   คน จำแนก เป็นเพศชาย ๑,๕๗๖ คน   เพศหญิง   ๑,๗๘๗ คน  และมีความหนาแน่นประชากร เท่ากับ  ๖๐๔.๓๖  คน/ตารางกิโลเมตร

 สภาพทางเศรษฐกิจ  อาชีพประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

ทรัพยากรธรรมชาติ   ป่าไม้ตามโครงการพระราชเสาวนีย์ ป่าไม้ในเขตพื้นที่สาธารณะประโยชน์

การศึกษา  

                  โรงเรียนประถมศึกษา                                    จำนวน  ๑   แห่ง

                  การศึกษานอกระบบ                                    จำนวน   ๑   แห่ง

                  มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                     จำนวน   ๑   แห่ง

                   อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน                                      จำนวน   ๑   แห่ง

         มีศูนย์การเรียนการสอนของ กศน.ประจำตำบล       จำนวน   ๑  แห่ง       

 

สภาพทางสังคม               
การสาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแค  จำนวน ๑ แห่ง   มีจำนวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมด   ๓   คน

การเมืองการปกครอง  มีการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีนาย เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค

การสื่อสารมีระบบเสียงไร้สายประจำตำบลทั้ง ๘ หมู่บ้าน  

ระบบประปา   มีประปาหมู่บ้าน  ทั้ง  ๘  หมู่บ้าน

ระบบการไฟฟ้า   มีระบบไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้านและมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน  จำนวน  ๙๘๗  ครัวเรือน

การใช้ที่ดิน   มีการทำนาปลูกข้าวนาปีและนาปรัง

การท่องเที่ยว    มีสถานที่ท่องเที่ยว  คือ วัดบ้านแค  นมัสการหลวงพ่อพร