วารสารอบต.บ้านแค
รู้จักอบต.บ้านแค
รู้จักอบต.บ้านแค

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านแค

นโยบายอบต.บ้านแค
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลบ้านแค
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบลสามปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างอบต.บ้านแค
โครงสร้างอบต.บ้านแค
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.บ้านแค
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
สภาอบต.บ้านแค

การแถลงนโยบายต่อสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา อบต.บ้านแค

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี

ผู้นำ/ตัวแทนชุมชนอบต.บ้านแค
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน
อบต.บ้านแค บริการประชาชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับความคิดเห็นประชาชน

พรก./พรบ.กฏระเบียบกระทรวง

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สินค้าชุมชน กระดานข่าว webboard ผลงานอบต. ติต่ออบต.บ้านแค เข้าสู่ระบบ
 
     
 
 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการและ การผังเมือง
        
แนวทางการพัฒนา
-  การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพานทางเท้า ท่อระบายน้ำ
-  การขยายเขตประปาหรือก่อสร้างประปาหมู่บ้าน
-  การขยายเขตบริการโทรศัพท์สาธารณะให้ทั่วถึง
-  การขยายเขตบริการไฟฟ้าให้ทั่วถึง
-  พัฒนาระบบจราจร
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น         
         
แนวทางการพัฒนา
-  การส่งเสริมด้านการศึกษา  และวัฒนธรรมในชุมชน
-  การส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
        
 แนวทางการพัฒนา
-  ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
-  สนับสนุนเครื่องมือในการประกอบอาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต            
         
แนวทางการพัฒนา 
-  ส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข
-  การสงเคราะห์ สตรี เด็ก ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม              
          
แนวทางการพัฒนา
 -  การกำจัดและจัดการขยะมูลฝอย
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว          
            แนวทางการพัฒนา
-  การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
-  การสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว
-  การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
-  การอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ      
           
แนวทางการพัฒนา
-  การส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่น
พัฒนาประสิทธิภาพของพนักงานและลูกจ้าง
-  พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้