พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

รู้จักอบต.บ้านแค
รู้จักอบต.บ้านแค

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านแค

นโยบายอบต.บ้านแค
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลบ้านแค
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบลสามปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัย

แผนปฎิบัติการป้องกัน
    การทุจริต

แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างอบต.บ้านแค
โครงสร้างอบต.บ้านแค
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.บ้านแค
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
สภาอบต.บ้านแค

การแถลงนโยบายต่อสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา อบต.บ้านแค

รายงานติดตามประเมินผลแผน
รายงานการกำกับติดตาม
   การดำเนินงานรอบ 6เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
   ประจำปี

รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือการจัดหาพัสดุ

รายงานการปฎิบัติงานอื่นๆ
มาตราฐานการปฎิบัติงาน
มาตราฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฎิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

เจตจำนงสุจริต

งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
     รายจ่ายประจำปี

รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานประมาณการ
     รายรับ-รายจ่าย

รายละเอียดประมาณการ
     รายรับ

รายละเอียดประมาณการ
     รายจ่าย

รายงานการกำกับติดตาม
   การใช้จ่ายงบประมาณ
   รอบ 6 เดือน

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
ผู้นำ/ตัวแทนชุมชนอบต.บ้านแค
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน
การจัดการองค์ความรู้(KM)
การจัดการองค์ความรู้(KM)
พรบ.ข้อระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
อบต.บ้านแค บริการประชาชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ข้อมูลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
      การปฏิบัติราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับความคิดเห็นประชาชน
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน
อาเซียนไทยแลนด์2019
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สินค้าชุมชน กระดานข่าว webboard ผลงานอบต. ติต่ออบต.บ้านแค เข้าสู่ระบบ
 
  หัวข้อข่าว : ประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  รายละเอียดข่าว :

รัฐบาลยกให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดต้นแบบของโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน โดยนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดโครงการและปลูกต้นไม้ร่วมกับคณะรัฐมนตรีในวันที่ 7 สิงหาคมนี้

นายพฤกษ์ โสโน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ในวันที่ 7 สิงหาคมนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเดินทางมาที่ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นประธานปลูกต้นไม้ภายใต้ โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ร่วมกับ คณะรัฐมนตรี และประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวม 10,000 ต้น เนื่องจากเล็งเห็นว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยานอกจากเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการขยะแล้ว ควรเป็นจังหวัดต้นแบบของโครงการดังกล่าวฯ ด้วย

“กำหนดให้พื้นที่ของเทศบาลตำบลมหาพราหมณ์เป็นต้นแบบ โดยจะดำเนินการที่ศูนย์จัดการขยะต้นแบบ เนื้อที่ที่จะปลูกครั้งแรก ประมาณ 100 ไร่ จำนวนต้นไม้ 10,000 ต้น จะปลูกในวันที่ 7 สิงหาคมนี้ ในเวลา 09.00 น. โดยนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทั้งหมดจะมาร่วมกันเปิดโครงการ”
นายพฤกษ์ โสโน กล่าวอีกว่า โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เป็นนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นปลูกต้นไม้ขยายให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดย Kick Off ในวันที่ 7 สิงหาคมนี้ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 เป้าหมายปลูกต้นไม้ทั้งหมด 10 ล้านต้น

นิตยา หิรัญประดิษฐ์ / ข่าว
พยุงศักดิ์ เทพแก้ว / ภาพ

   
  [แนบไฟล์] :