วารสารอบต.บ้านแค
รู้จักอบต.บ้านแค
รู้จักอบต.บ้านแค

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านแค

นโยบายอบต.บ้านแค
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลบ้านแค
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบลสามปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างอบต.บ้านแค
โครงสร้างอบต.บ้านแค
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.บ้านแค
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
สภาอบต.บ้านแค

การแถลงนโยบายต่อสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา อบต.บ้านแค

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี

ผู้นำ/ตัวแทนชุมชนอบต.บ้านแค
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน
อบต.บ้านแค บริการประชาชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับความคิดเห็นประชาชน

พรก./พรบ.กฏระเบียบกระทรวง

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สินค้าชุมชน กระดานข่าว webboard ผลงานอบต. ติต่ออบต.บ้านแค เข้าสู่ระบบ
 
  หัวข้อข่าว : ชี้แจงเรื่องการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
  รายละเอียดข่าว :

กรมบัญชีกลาง พร้อมจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดวันนี้ (เมื่อวันที่ 9 ก.ย.59) เป็นวันแรกที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จะจ่ายเงินสวัสดิการจากภาครัฐให้กับประชาชนโดยต...รงตามนโยบายของรัฐบาล โดยนำร่องจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผ่านระบบสวัสดิการสังคมตามโครงการ National e-Payment เป็นโครงการแรก http://news.voicetv.co.th/business/409767.html

แต่พอมาวันนี้ 3 ก.ค.60 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มีหนังสือถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด หนังสือ ที่ พม 0309/ว8130 ลงวันที่ 3 ก.ค.2560 เรื่อง การดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 ต่อเนื่องปีงบประมาณ 2560 โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานรับลงทะเบียน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นประโยชน์ในการรับรองสถานะครัวเรือน นั้น

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเรียนว่า การดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ในปีงบประมาณ 2560 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 ได้เพิ่มการจ่ายเงินอุดหนุนจาก 400 บาท เป็น 600 บาท และขยายเวลาการรับเงินจาก 1 ปี เป็น 3 ปี ประกอบกับมติคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด้กและเยาวชนแห่งชาติ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ให้เด็กที่เกิดในช่วง 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 สามารถยื่นลงทะเบียนขอรับสิทธิเพื่อขอรับเงินอุดหนุนฯ ได้ จึงทำให้มีผู้มาขอใช้สิทธิเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีไม่เพียงพอ ต่อการดำเนินงานในระหว่างเดือนมิถุนายน - กันยายน 2560 จำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในการจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเพิ่มเติม เพื่อดำเนินการจ่ายต่อเนื่องให้แก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงิน ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. 2560

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงขอความร่วมมือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด แจ้งให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ดำเนินการประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบถึงเหตุผลเกี่ยวกับงบประมาณที่อยู่ระหว่างการรอจัดสรรเพิ่มเติมจากสำนักงบประมาณ พร้อมชี้แจงให้กลุ่มเป้าหมายได้ทราบข้อเท็จจริงดังกล่าว และเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จักได้รีบดำเนินการเบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิโดยเร็ว

นครินทร์ กลิ่นซ้อน
รองประธานชมรม พช.อปท.แห่งประเทศไทย
https://www.facebook.com/NakharinKlinson

   
  [แนบไฟล์] :