วารสารอบต.บ้านแค
รู้จักอบต.บ้านแค
รู้จักอบต.บ้านแค

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านแค

นโยบายอบต.บ้านแค
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลบ้านแค
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบลสามปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างอบต.บ้านแค
โครงสร้างอบต.บ้านแค
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.บ้านแค
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
สภาอบต.บ้านแค

การแถลงนโยบายต่อสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา อบต.บ้านแค

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี

ผู้นำ/ตัวแทนชุมชนอบต.บ้านแค
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน
อบต.บ้านแค บริการประชาชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับความคิดเห็นประชาชน

พรก./พรบ.กฏระเบียบกระทรวง

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สินค้าชุมชน กระดานข่าว webboard ผลงานอบต. ติต่ออบต.บ้านแค เข้าสู่ระบบ
[+] more
 
[+] more
 
 
ดูทั้งหมด

กิจกรรมชักธงชาติไทยและร้องเพลงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยครบรอบ 100 ปี

เลือกตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านแค ที่ อบต. บ้านแค

โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560

โครงการรวมใจปลูกต้นกล้ายางนา เพื่อเทิดพระเกียรติในการสงวนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ

กิจกรรมหล่อเทียนและแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2560

ประชุมหัวหน้าสาวนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าหน่วยงาน กำนัน ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านแค
  [+] more
 
ดูทั้งหมด  
 
[+] more
 
 
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
แบบวัดความพึงพอใจ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
สถจ.พระนครศรีอยุธยา
ศูนย์ดำรงธรรม พระนครศรีอยุธยา
คลิก ผลิตภัณฑ์ จำหน่ายพันธุ์ไม้ประดับแก้วกาญจนา ต้นหน้าวัวใบ
รายละเอียด  ต้นแก้วกาญจนา ต้นหน้าใบ..
ติดต่อ  เจษฎาการ์เด้น ติดต่อ ผู้ใหญ่ เจษฎา จันทร์พลงาม 24/3 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแค อำเภอผักไห่ จังหวัดพ..
ดูทั้งหมด
 
คลิก ชื่อสถานที่ วัดบ้านแค
รายละเอียด   วัดบ้านแค วัดบ้านแค ตั้งอยู่ที่ ๔๘ บ้านแค ถนนป่าโมก – ผักไห่ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านแค อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศ..
 
ดูทั้งหมด
 

โครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ

สำนักราชเลขาธิการ
1111
รัฐบาลไทย
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น คลังข่าวมหาดไทย
กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพากร ไทยเข้มแข็ง กรมการจัดหางาน ข่าวสารตลาดแรงงาน