พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

รู้จักอบต.บ้านแค
รู้จักอบต.บ้านแค

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านแค

นโยบายอบต.บ้านแค
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลบ้านแค
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบลสามปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัย

แผนปฎิบัติการป้องกัน
    การทุจริต

แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างอบต.บ้านแค
โครงสร้างอบต.บ้านแค
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.บ้านแค
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
สภาอบต.บ้านแค

การแถลงนโยบายต่อสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา อบต.บ้านแค

รายงานติดตามประเมินผลแผน
รายงานการกำกับติดตาม
   การดำเนินงานรอบ 6เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
   ประจำปี

รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือการจัดหาพัสดุ

รายงานการปฎิบัติงานอื่นๆ
มาตราฐานการปฎิบัติงาน
มาตราฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฎิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

เจตจำนงสุจริต

งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
     รายจ่ายประจำปี

รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานประมาณการ
     รายรับ-รายจ่าย

รายละเอียดประมาณการ
     รายรับ

รายละเอียดประมาณการ
     รายจ่าย

รายงานการกำกับติดตาม
   การใช้จ่ายงบประมาณ
   รอบ 6 เดือน

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
ผู้นำ/ตัวแทนชุมชนอบต.บ้านแค
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน
การจัดการองค์ความรู้(KM)
การจัดการองค์ความรู้(KM)
พรบ.ข้อระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
อบต.บ้านแค บริการประชาชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ข้อมูลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
      การปฏิบัติราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับความคิดเห็นประชาชน
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน
อาเซียนไทยแลนด์2019
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สินค้าชุมชน กระดานข่าว webboard ผลงานอบต. ติต่ออบต.บ้านแค เข้าสู่ระบบ
   
 
กิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561
ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฏาคม 2561 ถึงวันที่ 26 กรกฏาคม 2561


   
   
   
 
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561
ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2561


   
   
   
 
โครงการปล่อยน้ำเข้านาปล่อยปลาเข้าทุ่ง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2561


   
   
   
 
กิจกรรมปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2561


   
   
   
 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ (วันแม่แห่งชาติ)
ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2561


   
   
   
 
กิจกรรม หล่อเทียนพรรษา ใน วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2561
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2561


   
   
   
 
เดินรณรงค์โรคไข้เลือดออก และโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561
ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฏาคม 2561 ถึงวันที่ 29 กรกฏาคม 2561


   
   
   
 
กิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวันที่ 13 เมษายน 2561 ณ อาคารโรงเรียนวัดบ้านแค (หลังเก่า)
ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2561


   
   
   
 
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561
ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 22 มกราคม 2561


   
   
   
 
กิจกรรม " ทิ้งขยะให้ถูกที่ แยกขยะให้ถูกทาง นำไทยไร้ขยะ ไ
ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2561


   
   
   
 
เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ. และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560
ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2560


   
   
   
 
กิจกรรมชักธงชาติไทยและร้องเพลงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยครบรอบ 100 ปี
ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560


   
   
   
 
เลือกตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านแค ที่ อบต. บ้านแค
ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2560


   
   
   
 
โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2560


   
   
   
 
โครงการรวมใจปลูกต้นกล้ายางนา เพื่อเทิดพระเกียรติในการสงวนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ
ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฏาคม 2560 ถึงวันที่ 28 กรกฏาคม 2560


   
   
   
 
กิจกรรมหล่อเทียนและแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2560
ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฏาคม 2560 ถึงวันที่ 8 กรกฏาคม 2560


   
   
   
 
ประชุมหัวหน้าสาวนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าหน่วยงาน กำนัน ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านแค
ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฏาคม 2560 ถึงวันที่ 7 กรกฏาคม 2560


   
   
   
 
กิจกรรมทำดอกไม้จันทร์ถวายพระราชกุศล
ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2560


   
   
   
 
ท่านนายก อบต.บ้านพร้อมสมาชิกและพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลพระราชกุศล
ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2560


   
   
   
 
กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวขิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2560


   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย