พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

รู้จักอบต.บ้านแค
รู้จักอบต.บ้านแค

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านแค

นโยบายอบต.บ้านแค
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลบ้านแค
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบลสามปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัย

แผนปฎิบัติการป้องกัน
    การทุจริต

แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างอบต.บ้านแค
โครงสร้างอบต.บ้านแค
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.บ้านแค
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
สภาอบต.บ้านแค

การแถลงนโยบายต่อสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา อบต.บ้านแค

รายงานติดตามประเมินผลแผน
รายงานการกำกับติดตาม
   การดำเนินงานรอบ 6เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
   ประจำปี

รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือการจัดหาพัสดุ

รายงานการปฎิบัติงานอื่นๆ
มาตราฐานการปฎิบัติงาน
มาตราฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฎิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

เจตจำนงสุจริต

งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
     รายจ่ายประจำปี

รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานประมาณการ
     รายรับ-รายจ่าย

รายละเอียดประมาณการ
     รายรับ

รายละเอียดประมาณการ
     รายจ่าย

รายงานการกำกับติดตาม
   การใช้จ่ายงบประมาณ
   รอบ 6 เดือน

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
ผู้นำ/ตัวแทนชุมชนอบต.บ้านแค
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน
การจัดการองค์ความรู้(KM)
การจัดการองค์ความรู้(KM)
พรบ.ข้อระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
อบต.บ้านแค บริการประชาชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ข้อมูลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
      การปฏิบัติราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับความคิดเห็นประชาชน
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน
อาเซียนไทยแลนด์2019
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สินค้าชุมชน กระดานข่าว webboard ผลงานอบต. ติต่ออบต.บ้านแค เข้าสู่ระบบ
   
 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563


   
   
   
 
วันเด็กแห่งชาติ 2563
ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2563


   
   
   
 
ป้องกันโรค covid 19
ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2563


   
   
   
 
โครงการฝึกอบรมอาชีพฯ โดยการนำของ ท่านนายกศรีศักดิ์ ผ่องพุฒิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค ร่วมกับประชาชนที่มาร่วมฝึกอบรม เมื่อวันที่ 11-13 กันยายน 2562
ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 13 กันยายน 2562


   
   
   
 
อบต.บ้านแค ร่วมกับโรงเรียนวัดบ้านแค โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต.บ้านแค กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พร้อมประชาชน ร่วมทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ)
ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2562


   
   
   
 
อบต.บ้านแค ร่วมกับผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผช.ผู้ใหญ่บ้าน ฯ รพ.ต.บ้านแค ผู้นำชุมชน จัดกิจกรรมทำความสะอาดวัดเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 87 พรรษา ค่ะ
ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2562


   
   
   
 
ขอเชิญร่วมสืบสานงานบุญประเพณีเข้าพรรษา พิธีหล่อเทียนพรรษา ณ บริเวณศาลาการเปรียญวัดบ้านแค
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฏาคม 2562 ถึงวันที่ 15 กรกฏาคม 2562


   
   
   
 
โครงการจิตอาสา
ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฏาคม 2562 ถึงวันที่ 10 กรกฏาคม 2562


   
   
   
 
วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562
ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562


   
   
   
 
ประมวลภาพกิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี 2561
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561


   
   
   
 
กิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561
ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฏาคม 2561 ถึงวันที่ 26 กรกฏาคม 2561


   
   
   
 
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561
ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2561


   
   
   
 
โครงการปล่อยน้ำเข้านาปล่อยปลาเข้าทุ่ง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2561


   
   
   
 
กิจกรรมปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2561


   
   
   
 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ (วันแม่แห่งชาติ)
ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2561


   
   
   
 
กิจกรรม หล่อเทียนพรรษา ใน วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2561
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2561


   
   
   
 
เดินรณรงค์โรคไข้เลือดออก และโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561
ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฏาคม 2561 ถึงวันที่ 29 กรกฏาคม 2561


   
   
   
 
กิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวันที่ 13 เมษายน 2561 ณ อาคารโรงเรียนวัดบ้านแค (หลังเก่า)
ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2561


   
   
   
 
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561
ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 22 มกราคม 2561


   
   
   
 
กิจกรรม " ทิ้งขยะให้ถูกที่ แยกขยะให้ถูกทาง นำไทยไร้ขยะ ไ
ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2561


   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย