รู้จักอบต.บ้านแค
รู้จักอบต.บ้านแค

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านแค
แผนที่ตั้งอบต.บ้านแค

โครงสร้างอบต.บ้านแค
โครงสร้างอบต.บ้านแค
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.บ้านแค
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
อำนาจหน้าที่สำนักปลัด
หัวหน้าส่วนราชการ
กองคลัง
อำนาจหน้าที่กองคลัง
กองช่าง
อำนาจหน้าที่กองช่าง
นโยบายอบต.บ้านแค
คำสั่งแต่งตั้งการปฏิบัตงาน
อำนาจหน้าที่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานติดตามประเมินผลแผน
แผนดำเนินการประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม
   การดำเนินงานรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
    ประจำปี

ข้อบัญญัติงบประมาณ
     รายจ่ายประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการ
 ใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
   ประจำปี

รายงานผลการใช้จ่าย
    งบประมาณประจำปี

ข้อบัญญัติตำบลบ้านแค
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัย

แผนอัตรากำลัง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานประมาณการรายรับ-รายจ่าย
รายละเอียดประมาณการรายรับ
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
สภาอบต.บ้านแค

การแถลงนโยบายต่อสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภาอบต.

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/
    การจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/
    การจัดหาพัสดุรายปี(สขร.)

ประกาศราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผลผู้ชนะ
    การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศการตรวจรับงานจ้าง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
คู่มือหรือมาตราฐาน
    การปฎิบัติงาน

คู่มือหรือมาตราฐาน
    การให้บริการ

E-service
รายงานการปฎิบัติงานอื่นๆ
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย
    No Gift Polity

การสร้างวัฒนธรรม
    No Gift Polity

รายงานผลตามนโยบาย
    No Gift Polity

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ
แผนปฎิบัติการป้องกัน
     การทุจริตประจำปี

รายงานกำกับติดตามการดำเนิ
   การป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
   และประพฤติมิชอบประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการ
   ความเสี่ยงการทุจริตและ
   ประพฤติมิชอบประจำปี

รายงานผลการดำเนินการ
   ป้องกันทุจริตประจำปี

นโยบายการบริหาร
   ทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
   การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหาร
   และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและ
 พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
มาตราการส่งเสริมคุุณธรรม
 และความโปร่งใสในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตราการ
   ส่งเสริมคุุณธรรมและ
   ความโปร่งใสในหน่วยงาน

มาตรการจัดการเรื่อง
   ร้องเรียนร้องทุกข์

การจัดการองค์ความรู้(KM)
องค์ความรู้ภายในองค์กร
องค์ความรู้ส่งเสริมจิตสำนึก
   และพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
   ยึดมั่นหลักธรรมาธิบาล

พรบ.ข้อระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้นำ/ตัวแทนชุมชนอบต.บ้านแค
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน
อบต.บ้านแค บริการประชาชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ข้อมูลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
      การปฏิบัติราชการ

แบบวัดความพึงพอใจ
สายตรงนายก
วารสารประจำปี2563
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถจ.พระนครศรีอยุธยา
ศูนย์ดำรงธรรม พระนครศรีอยุธยา
ศูนย์ดำรงะรรมอบต.บ้านแค
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สินค้าชุมชน กระดานข่าว webboard ผลงานอบต. ติต่ออบต.บ้านแค เข้าสู่ระบบ
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแค ได้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมทันตะสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปีงบประมาณ 2565
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2565


   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแค ได้ดำเนินการโครงการคัดกรองโรคอ้วน อ้วนลงพุง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดสมองและหัวใจ เชิงรุกปี ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแค
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543


   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแค ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริม ป้องกัน รักษาทันตสุขภาพเด็กอายุ 3-5 ปี และเด็กอายุ 6-12 ปี ในวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนวัดบ้านแค
ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฏาคม 2565 ถึงวันที่ 25 กรกฏาคม 2565


   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค ได้ดำเนินนโยบาย/มาตรการ การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยรณรงค์ลด ละ เลิก การบริโภคยาสูบ ในงานเทศกาลวันสำคัญต่างๆ
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543


   
   
   
 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543


   
   
   
 
โครงการแข่งขันกีฬา อบต.ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำทั้ง ๘ หมู่บ้าน ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและความเข้มแข็งภายในตำบลบ้านแค
ตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 14 เมษายน 2566


   
   
   
 
โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุภายในตำบล และเสริมสร้างความสามัคคีภายในตำบลบ้านแค โดยมีกิจกรรมการละเล่นต่างๆ กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุภายในตำบล และรำวงย้อนยุค
ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 13 เมษายน 2566


   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค ได้ดำเนินโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2566


   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ดนตรีชะลอวัยอยู่ใกล้ความสุข รุ่นที่ ๒ ณ ห้องชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านแค อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2566


   
   
   
 
โครงการเรียนรู้ตามแนวทางพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ ๙ ตามพ่อ สานต่อความดี วิถีพอเพียงประจำตำบลบางขันหมาก อ.เมือง จ.ลพบุรี และ ณ วิสาหกิจชุมชน ท่องเที่ยววิถีชุมชนเชิงเกษตร บ้านมหาสอน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2566


   
   
   
 
ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค ดำเนินงานตามแนวทางการบูรณาการ "หนูน้อยปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" แนวทางการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ในวันจันทร์ ที่ 23 มกราคม 2566
ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2566


   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแค ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริม ป้องกัน รักษาทันตสุขภาพเด็กอายุ ๓-๕ ปี ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแค
ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2566


   
   
   
 
การจัดกิจกรรมในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ ณ บริเวณโดมวัดบ้านแค โดยในกิจกรรมได้มีการแจกรางวัล การแสดงจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค การเล่มเกมส์ชิงรางวัล ฯ
ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2566


   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค ได้ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในวันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมอำเภอผักไห่
ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2565


   
   
   
 
เนื่องจากสถานการณ์น้ำยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติ ท่านนายกศรีศักดิ์ ผ่องพุฒิ ได้มอบหมายภารกิจให้กองช่าง อบต.บ้านแค ดำเนินการกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำซึ่งเป็นอุปสรรคในการสัญจรทางเรือของประชาชนในตำบล
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565


   
   
   
 
ท่านนายกศรีศักดิ์ ผ่องพุฒิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแคและคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ เยี่ยมเยือนพร้อมทั้งให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบ้านแค
ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2565


   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค พร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านแค ลงพื้นที่ป้องกันระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นบริเวณวัดบ้านแคจากเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้น
ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2565


   
   
   
 
คณะผู้บริหาร ได้มอบหมายให้พนักงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค ปฏิบัติหน้าที่ช่วงวันหยุดในวันที่ ๒๒ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนตำบลบ้านแคที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่
ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2565


   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค ได้ดำเนินการแจกน้ำดื่มให้กับประชาชนภายในตำบลบ้านแค จำนวนทั้ง ๘ หมู่บ้าน โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย
ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2565


   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค ได้ร่วมกันป้องกันแนวเขตบริเวณวัดบ้านแค จากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบ้านแค ในช่วงวันเสาร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณน้ำได้เพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว
ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2565


   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย