พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

รู้จักอบต.บ้านแค
รู้จักอบต.บ้านแค

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านแค

นโยบายอบต.บ้านแค
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลบ้านแค
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบลสามปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัย

แผนปฎิบัติการป้องกัน
    การทุจริต

แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างอบต.บ้านแค
โครงสร้างอบต.บ้านแค
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.บ้านแค
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
สภาอบต.บ้านแค

การแถลงนโยบายต่อสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา อบต.บ้านแค

รายงานติดตามประเมินผลแผน
รายงานการกำกับติดตาม
   การดำเนินงานรอบ 6เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
   ประจำปี

รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือการจัดหาพัสดุ

รายงานการปฎิบัติงานอื่นๆ
มาตราฐานการปฎิบัติงาน
มาตราฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฎิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

เจตจำนงสุจริต

งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
     รายจ่ายประจำปี

รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานประมาณการ
     รายรับ-รายจ่าย

รายละเอียดประมาณการ
     รายรับ

รายละเอียดประมาณการ
     รายจ่าย

รายงานการกำกับติดตาม
   การใช้จ่ายงบประมาณ
   รอบ 6 เดือน

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
ผู้นำ/ตัวแทนชุมชนอบต.บ้านแค
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน
การจัดการองค์ความรู้(KM)
การจัดการองค์ความรู้(KM)
พรบ.ข้อระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
อบต.บ้านแค บริการประชาชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ข้อมูลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
      การปฏิบัติราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับความคิดเห็นประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์อบต.บ้านแค
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน
อาเซียนไทยแลนด์2019
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สินค้าชุมชน กระดานข่าว webboard ผลงานอบต. ติต่ออบต.บ้านแค เข้าสู่ระบบ
   
 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในวันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค
ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2563


   
   
   
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค
ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฏาคม 2563 ถึงวันที่ 23 กรกฏาคม 2563


   
   
   
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค ด้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค
ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2563


   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ.หอประชุมอำเภอผักไห่
ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฏาคม 2563 ถึงวันที่ 28 กรกฏาคม 2563


   
   
   
 
การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543


   
   
   
 
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543


   
   
   
 
ให้ความรู้ประชนในการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543


   
   
   
 
โครงการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-8
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543


   
   
   
 
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรในโรงเรียน
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543


   
   
   
 
อาชีพเกษตรกรรม
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543


   
   
   
 
อาชีพการทำอาหาร
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543


   
   
   
 
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543


   
   
   
 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค
ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2563


   
   
   
 
ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อควบคุมการระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) บริเวณวัดบ้านแค โรงเรียนวัดบ้านแค โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค และชุมชนตำบลบ้านแค
ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2563


   
   
   
 
โครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตร เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารระดับชุมชน ในกิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อสร้างแหล่งอาหารระดับชุมชน มีการมอบพันธุ์ไม้ เมล็ดพันธุ์พืช และวัสดุอื่นๆ ให้แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแคสามัคคี
ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563


   
   
   
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดทำหน้ากากอนามัย
ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2563


   
   
   
 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค
ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2563


   
   
   
 
โครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตร เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารระดับชุมชน ในกิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อสร้างแหล่งอาหารระดับชุมชน มีการมอบพันธุ์ไม้ เมล็ดพันธุ์พืช และวัสดุอื่นๆ ให้แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแคสามัคคี
ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563


   
   
   
 
ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อควบคุมการระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) บริเวณวัดบ้านแค โรงเรียนวัดบ้านแค โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค และชุมชนตำบลบ้านแค
ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2563


   
   
   
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดทำหน้ากากอนามัย
ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2563


   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย