รู้จักอบต.บ้านแค
รู้จักอบต.บ้านแค

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านแค
แผนที่ตั้งอบต.บ้านแค

โครงสร้างอบต.บ้านแค
โครงสร้างอบต.บ้านแค
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.บ้านแค
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
หัวหน้าส่วนราชการ
กองคลัง
กองช่าง
นโยบายอบต.บ้านแค
คำสั่งแต่งตั้งการปฏิบัตงาน
อำนาจหน้าที่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานติดตามประเมินผลแผน
แผนดำเนินการประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม
   การดำเนินงานรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
    ประจำปี

ข้อบัญญัติงบประมาณ
     รายจ่ายประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการ
 ใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
   ประจำปี

รายงานผลการใช้จ่าย
    งบประมาณประจำปี

ข้อบัญญัติตำบลบ้านแค
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัย

แผนอัตรากำลัง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานประมาณการ
     รายรับ-รายจ่าย

รายละเอียดประมาณการ
     รายรับ

รายละเอียดประมาณการ
     รายจ่าย

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
สภาอบต.บ้านแค

การแถลงนโยบายต่อสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภาอบต.

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/
    การจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/
    การจัดหาพัสดุรายปี(สขร.)

ประกาศราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
สัญญาฯ
ประกาศผลผู้ชนะ
    การจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างขอบเขตของงาน
    Tem of Reference:TOR

ประกาศการตรวจรับงานจ้าง
แนวปฎิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน
  การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลสำรวจความ
    พึงพอใจการให้บริการ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี
คู่มือหรือมาตราฐาน
    การปฎิบัติงาน

คู่มือหรือมาตราฐาน
    การให้บริการ

นโยบายไม่รับของขวัญ
     No Gift Policy

E-service
การเสริมสร้างวัฒนธรรม     องค์กร
รายงานการปฎิบัติงานอื่นๆ
แผนปฎิบัติการป้องกัน
     การทุจริตประจำปี

รายงานกำกับติดตามการ
     ดำเนินการป้องกันการทุจริต
     รอบ 6 เดือน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
   และประพฤติมิชอบประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการ
   ความเสี่ยงการทุจริตและ
   ประพฤติมิชอบประจำปี

รายงานผลการดำเนินการ
   ป้องกันทุจริตประจำปี

นโยบายการบริหาร
   ทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
   การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหาร
   และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและ
 พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
มาตราการเผยแพร่ข้อมูล
   ต่อสาธารณะ

มาตราการให้ผู้มีส่วนได้
   ส่วนเสียมีส่วนร่วม

มาตราการส่งเสริมคุุณธรรม
 และความโปร่งใสในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตราการ
   ส่งเสริมคุุณธรรมและ
   ความโปร่งใสในหน่วยงาน

มาตรการจัดการเรื่อง
   ร้องเรียนร้องทุกข์

มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกัน
   ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
   และผลประโยชน์ส่วนรวม
การจัดการองค์ความรู้(KM)
องค์ความรู้ภายในองค์กร
องค์ความรู้ส่งเสริมจิตสำนึก
   และพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
   ยึดมั่นหลักธรรมาธิบาล

พรบ.ข้อระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้นำ/ตัวแทนชุมชนอบต.บ้านแค
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน
อบต.บ้านแค บริการประชาชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ข้อมูลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
      การปฏิบัติราชการ

แบบวัดความพึงพอใจ
สายตรงนายก
ITA
วารสารประจำปี2563
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถจ.พระนครศรีอยุธยา
ศูนย์ดำรงธรรม พระนครศรีอยุธยา
ศูนย์ดำรงะรรมอบต.บ้านแค
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สินค้าชุมชน กระดานข่าว webboard ผลงานอบต. ติต่ออบต.บ้านแค เข้าสู่ระบบ
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแค ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริม ป้องกัน รักษาทันตสุขภาพเด็กอายุ ๓-๕ ปี ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแค
ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2566


   
   
   
 
การจัดกิจกรรมในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ ณ บริเวณโดมวัดบ้านแค โดยในกิจกรรมได้มีการแจกรางวัล การแสดงจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค การเล่มเกมส์ชิงรางวัล ฯ
ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2566


   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค ได้ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในวันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมอำเภอผักไห่
ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2565


   
   
   
 
เนื่องจากสถานการณ์น้ำยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติ ท่านนายกศรีศักดิ์ ผ่องพุฒิ ได้มอบหมายภารกิจให้กองช่าง อบต.บ้านแค ดำเนินการกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำซึ่งเป็นอุปสรรคในการสัญจรทางเรือของประชาชนในตำบล
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565


   
   
   
 
ท่านนายกศรีศักดิ์ ผ่องพุฒิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแคและคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ เยี่ยมเยือนพร้อมทั้งให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบ้านแค
ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2565


   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค พร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านแค ลงพื้นที่ป้องกันระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นบริเวณวัดบ้านแคจากเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้น
ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2565


   
   
   
 
คณะผู้บริหาร ได้มอบหมายให้พนักงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค ปฏิบัติหน้าที่ช่วงวันหยุดในวันที่ ๒๒ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนตำบลบ้านแคที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่
ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2565


   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค ได้ดำเนินการแจกน้ำดื่มให้กับประชาชนภายในตำบลบ้านแค จำนวนทั้ง ๘ หมู่บ้าน โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย
ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2565


   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค ได้ร่วมกันป้องกันแนวเขตบริเวณวัดบ้านแค จากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบ้านแค ในช่วงวันเสาร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณน้ำได้เพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว
ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2565


   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแคได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเพื่อรับบริการประชาชน โดยให้ความช่วยเหลือทราย กระสอบทราย โฟม และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแคได้จัดศูนย์พักพิงชั่วคราว
ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 23 ตุลาคม 2565


   
   
   
 
โครงการตำบลบ้านแคเมืองน่าอยู่ เพื่อทำความสะอาดบริเวณวัดบ้านแค
ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 13 กันยายน 2565


   
   
   
 
โครงการฝึกอบรมอาชีพ ประจำปี 2565
ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2565


   
   
   
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ณ ที่ว่าการอำเภอผักไห่
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฏาคม 2565 ถึงวันที่ 29 กรกฏาคม 2565


   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแค ได้ดำเนินการตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยร่วมกันรณรงค์และหยอดทรายเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย ในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๑-๘ ตำบลบ้านแค
ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฏาคม 2565 ถึงวันที่ 22 กรกฏาคม 2565


   
   
   
 
อบต.บ้านแค ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร เวียนเทียน ฟังธรรมเทศนา ถวายเทียนพรรษา และเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์วัดบ้านแค เพื่อเป็นการสืบทอดและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป
ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฏาคม 2565 ถึงวันที่ 14 กรกฏาคม 2565


   
   
   
 
อบต.บ้านแค ร่วมกิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ โดยได้มีการรับต้นเทียน ณ ที่ว่าการอำเภอผักไห่ และเคลื่อนขบวนไปยังวัดบ้านแค เพื่อถวายเทียนจำนำพรรษา ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม 2565 ถึงวันที่ 13 กรกฏาคม 2565


   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค ได้รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๕
ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฏาคม 2564 ถึงวันที่ 12 กรกฏาคม 2565


   
   
   
 
ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมไหว้ครู ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2565


   
   
   
 
ท่านนายกศรีศักดิ์ ผ่องพุฒิ พร้อมด้วยข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2565


   
   
   
 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ดำเนินการจัดกิจกรรม วันรำลึกครบรอบ ๑๐ ปี เสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง
ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565


   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย