พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

รู้จักอบต.บ้านแค
รู้จักอบต.บ้านแค

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านแค

นโยบายอบต.บ้านแค
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลบ้านแค
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบลสามปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัย

แผนปฎิบัติการป้องกัน
    การทุจริต

แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างอบต.บ้านแค
โครงสร้างอบต.บ้านแค
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.บ้านแค
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
สภาอบต.บ้านแค

การแถลงนโยบายต่อสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา อบต.บ้านแค

รายงานติดตามประเมินผลแผน
รายงานการกำกับติดตาม
   การดำเนินงานรอบ 6เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
   ประจำปี

รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือการจัดหาพัสดุ

รายงานการปฎิบัติงานอื่นๆ
มาตราฐานการปฎิบัติงาน
มาตราฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฎิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

เจตจำนงสุจริต

งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
     รายจ่ายประจำปี

รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานประมาณการ
     รายรับ-รายจ่าย

รายละเอียดประมาณการ
     รายรับ

รายละเอียดประมาณการ
     รายจ่าย

รายงานการกำกับติดตาม
   การใช้จ่ายงบประมาณ
   รอบ 6 เดือน

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
ผู้นำ/ตัวแทนชุมชนอบต.บ้านแค
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน
การจัดการองค์ความรู้(KM)
การจัดการองค์ความรู้(KM)
พรบ.ข้อระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
อบต.บ้านแค บริการประชาชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ข้อมูลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
      การปฏิบัติราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับความคิดเห็นประชาชน
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน
อาเซียนไทยแลนด์2019
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สินค้าชุมชน กระดานข่าว webboard ผลงานอบต. ติต่ออบต.บ้านแค เข้าสู่ระบบ
[+] more  
 
 
[+] more  
 
ดูทั้งหมด

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

วันเด็กแห่งชาติ 2563

ป้องกันโรค covid 19

โครงการฝึกอบรมอาชีพฯ โดยการนำของ ท่านนายกศรีศักดิ์ ผ่องพุฒิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค ร่วมกับประชาชนที่มาร่วมฝึกอบรม เมื่อวันที่ 11-13 กันยายน 2562

อบต.บ้านแค ร่วมกับโรงเรียนวัดบ้านแค โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต.บ้านแค กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พร้อมประชาชน ร่วมทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ)

อบต.บ้านแค ร่วมกับผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผช.ผู้ใหญ่บ้าน ฯ รพ.ต.บ้านแค ผู้นำชุมชน จัดกิจกรรมทำความสะอาดวัดเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 87 พรรษา ค่ะ
[+] more
 
 
 
 
 
 
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
แบบวัดความพึงพอใจ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
สถจ.พระนครศรีอยุธยา
ศูนย์ดำรงธรรม พระนครศรีอยุธยา
คลิก ผลิตภัณฑ์ เพาะพันธุ์ไม้ประดับเศรษฐีวินสัน
รายละเอียด  เพาะพันธุ์ไม้ประดับ..
ติดต่อ  เจษฎาการ์เด้น ติดต่อ ผู้ใหญ่ เจษฎา จันทร์พลงาม 24/3 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแค อำเภอผักไห่ จังหวัดพ..
ดูทั้งหมด
 
คลิก ชื่อสถานที่ วัดบ้านแค
รายละเอียด   วัดบ้านแค วัดบ้านแค ตั้งอยู่ที่ ๔๘ บ้านแค ถนนป่าโมก – ผักไห่ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านแค อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศ..
 
ดูทั้งหมด
 

โครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ

สำนักราชเลขาธิการ
1111
รัฐบาลไทย
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น คลังข่าวมหาดไทย
กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพากร ไทยเข้มแข็ง กรมการจัดหางาน ข่าวสารตลาดแรงงาน